Chỉ có 6% nhân viên IT muốn làm việc tại công ty VN vì sao?

Điều thú vị là 57% người tham gia khảo sát muốn làm việc tại công ty nước ngoài, trong khi chỉ có 6% muốn làm việc tại công ty

Đó là kết quả của khảo sát cạnh tranh nhân sự IT vừa được ITviec công bố.
Khảo sát tiến hành trên 500 nhân viên IT bao gồm cả công ty sản xuất (product) và công ty thuê ngoài (outsourcing). Cũng theo khảo sát, có tới 37% nhân viên đang làm việc trong công ty outsourcing muốn chuyển sang công ty product. Ngoài ra, 46% số người tham gia khảo sát muốn làm việc cho công ty product.

Điều thú vị là 57% người tham gia khảo sát muốn làm việc tại công ty nước ngoài, trong khi chỉ có 6% muốn làm việc tại công ty Việt Nam. 37% không quan trọng loại công ty nào. 42% nhân viên đang làm việc tại công ty Việt Nam muốn chuyển sang công ty nước ngoài và không có người nào đang làm việc tại công ty nước ngoài muốn chuyển sang làm việc tại công ty Việt Nam.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *